Як звернутися до Європейського суду з прав людини

Згідно з частиною 5 статті 55 Конституції України, кожна особа після використан­ня національних засобів правового захи­сту має право на звернення по захист до міжнародних юрисдикційних установ, які визнала Україна. Європейський суд з прав людини це між­народний судовий орган, покликаний забез­печувати дотримання державами-учасницями прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини, й основоположних свобод та уповноважений розглядати заяви осіб, які скаржаться на порушення держава­ми-учасницями прав і свобод, передбачених Конвенцією.

.

Європейська конвенція з прав людини  —  це міжнародний договір, який мають право підписувати лише держави-члени Ради Європи. Україна, вступивши до Ради Європи та став­ши її повноправним членом, 9 листопада 1995 року також підписала цю Конвенцію. 17 лип­ня 1997 року Конвенція була ратифікована Україною і набрала для неї чинності 11 верес­ня 1997 року. Таким чином дія Конвенції, а відповідно і юрисдикція Європейського суду з прав людини, з указаного часу поширюється і на територію України.

.

Юрисдикція Європейського суду поши­рюється на всі питання, які стосуються тлума­чення і застосування Конвенції та протоколів до неї. Суд розглядає індивідуальні звернення, а також наділений повноваженнями для надання консультативних висновків щодо тлумачення Конвенції та протоколів до неї.

.

Суд розташований у місті Страсбург (Фран­ція). Офіційні мови — англійська та фран­цузька.

.

До Європейського суду з прав людини мож­на звертатись із позовом проти однієї чи кількох держав, на які поширюється дія Конвенції та котрі/котра, на думку позивача (своєю дією або діями чи бездіяльністю, що стосувались безпосередньо позивача), пору­шили Конвенцію з прав людини.

Скарги мають стосуватися дій або без­діяльності одного чи кількох органів влади держави, якої стосується заява (наприклад, судового або адміністративного органу).

.

Зверніть увагу! Суд не може розглядати за­яви проти приватних осіб’ або приватних організацій, наприклад, господарських то­вариств. Ваша заява повинна стосуватись одного з прав, викладених у Європейській конвенції з прав людини. Порушення, на які ви скаржитесь, можуть торкатися ши­рокого кола питань, наприклад: катування чи нелюдське поводження з ув’язненими, за­конність тримання під вартою, порушення під час розгляду цивільних чи кримінальних питань, дискримінація у здійсненні прав, викладених у Конвенції, батьківські права, право на повагу до приватного та сімейного життя, житла і кореспонденції, свобода вираження поглядів, свобода передавати чи отримувати інформацію, свобода участі у зборах та демонстраціях, вислання й екстрадиція, конфіскація майна і його ви­лучення.

ПОДАННЯ ЗАЯВИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКО­ГО СУДУ

Позивачем може бути фізична або юри­дична особа, наприклад, підприємство, об’єднання громадян.

Заява повинна стосуватися лише порушень, допущених однією з держав, на які поши­рюється дія Конвенції. Порушення прав, на яке ви скаржитесь, має бути вчинене однією з таких держав у межах її «юрисдикції», що зазвичай означає «в межах її території». Тоб­то українська фізична або юридична особа може подати заяву до Європейського суду на дії не тільки України, а й інших держав, які визнали юрисдикцію Суду, у разі пору­шення їхніх основних прав і свобод.

Позивач має право скаржитись лише на ті порушення прав, яких було допущено без­посередньо й особисто щодо нього. Заявник повинен особисто постраждати або мати ста­тус потерпілого.

Заявнику необхідно дотриматись терміну подачі заяви (упродовж шести місяців від дати винесення остаточного рішення на національному рівні). Він має спочатку ви­користати всі засоби правового захисту в державі, якої стосується заява, тобто звер­нутися до відповідного суду з подальшим апеляційним оскарженням або навіть оскар­женням до вищого суду. В Україні це Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ, Вищий господарський суд, Вищий адміністративний суд.

.

ЯК ЗВЕРНУТИСЯ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ

Звернутися до Європейського суду можна або за допомогою звичайного листа, де необ­хідно чітко викласти скарги (у такому разі вам надішлють формуляр заяви, який слід заповнити), або одразу відіслати заповнений формуляр заяви.

Формуляр заяви розміщено на офіційному інтернет-сайті Європейського суду з прав лю­дини за адресою  – www.echr.coe.int

Лист і/або заповнений формуляр заяви слід надіслати за адресою:

The Registrar

European Court of Human Rights

Council of Europe

F-67075 Strasbourg Cedex

 

Писати до Європейського суду можна однією з офіційних мов (англійською чи французь­кою) або ж офіційною мовою будь-якої з держав, що ратифікували Конвенцію, у тому числі українською. Якщо ви надсилаєте за­яву факсом, необхідно також надіслати її оригінал поштою.

.

Увага! Не скріплюйте листів і документів, які надсилаєте, степлером, клеєм або в будь-який інший спосіб! Усі сторінки необхідно послідовно пронумерувати. Суд може по­просити надіслати додаткові документи, відомості чи пояснення щодо ваших скарг.

.

Щойно ви отримаєте формуляр заяви, необ­хідно уважно і розбірливо заповнити його та надіслати до Європейського суду разом із необхідними документами в якнайкоротший термін (не пізніше, ніж через вісім тижнів від дати першого листа із Суду).

.

ПРОЦЕДУРА РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ У ЄВРО­ПЕЙСЬКОМУ СУДІ

Суд насамперед визначає, чи є заява при­йнятною. Тобто заява має відповідати низці вимог, передбачених Конвенцією. Якщо ви­щезазначених умов не дотримано, заяву бу­де відхилено, таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

Якщо заяву або певні зазначені в ній скарги визнано прийнятними, Суд запропонує сто­ронам (заявнику та державі, якої стосується справа) укласти мирову угоду. Якщо сторо­ни не досягнуть згоди, Суд розгляне «заяву по суті», тобто вирішить, чи справді було порушено положення Конвенції.

У зв’язку з великим навантаженням розгляд заяви може початися навіть через рік після її отримання. Окремі заяви Суд може визнати терміновими і розглянути їх у пріоритетному порядку, зокрема у разі, коли життя чи здо­ров’я заявника під загрозою.

Якщо Суд встановить, що норми Конвенції дійсно були порушені, він може присудити «справедливу сатисфакцію», тобто певну суму грошей на відшкодування збитків, за­вданих таким порушенням. Суд може також зобов’язати державу відшкодувати витрати заявника у зв’язку зі зверненням до Суду.

Процедура розгляду — письмова.

Наприкінці розгляду справи вас письмово повідомлять про кожне рішення, винесене у ході судового засідання.